รับดูแลระบบรายปี

หัวข้องานบริการ รายละเอียด
1. รูปแบบสัญญาบริการดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่าย บริการรายเดือน/ปี
2. การจัดทำ Profile เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้สัญญาบริการ On-site
3. การตรวจสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ตามเวลาที่กำหนด (Preventive Maintenance) On-site
4. การปรับปรุงโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ (Anti virus patch update) Remote / On-site
5. การแก้ไขปัญหาการทำงานของ ระบบ Wifi Hotspot Remote / On-site
6. การแก้ปัญหาการการทำงานของระบบเมื่อเกิดข้อผิดผลาด Remote / On-site
7. การ Backup ข้อมูลสำคัญให้ลูกค้าในกรณีต้อง Format หรือ เปลี่ยนเครื่องใหม่ มี
8. การประสานงานในกรณีจำเป็นต้องติดต่อศูนย์บริการเพื่อส่งซ่อม มี
9. ให้คำปรึกษาในการเลือกซื้ออุปกรณ์หรือติดตั้งระบบเพิ่มเติมโดยไม่มีข้อผูกมัด มี
10. การ Defragment ข้อมูลใน Hard Disk ในกรณีความทำงานช้าผิดปกติ มี
11. การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในวันและเวลาทำการโดย IT Callcenter มี
12. แนะนำการใช้งาน Computer อย่างถูกวิธีให้แก่พนักงานของลูกค้า มี

 ทั้งหมดนี้ดูแลเพียงปีละ 6,000 บาทเท่านั้น