ประตูน้ำทาวเวอร์

-Acesspoint Ubiqiti 6 ตัว

-ระบบ จัดการ User KD Api
-Server Mikrotik