อาคาร จันทร์สุหร่าย

– ติดตั้ง Acesspoint Tenda AP 8 จุด
– เซิฟเวอร์ Mikrotik RB 750gr3