«

»

พ.ย. 02

โรงแรม ภูคะนิง จ.อุดรธานี

– ติดตั้ง Acesspoint Tenda AP 16 จุด
– เซิฟเวอร์ Mikrotik RB 1100 AHx2

« 1 ของ 3 »